Wat is de coördinatierol van de afdeling Financiële Diensten en Rapportering voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor?

Het Rekendecreet stelt in artikel 50, §1 dat de overheidsopdracht voor het certificeren van de jaarrekeningen door bedrijfsrevisoren, door de diensten van het Vlaams ministerie, bevoegd voor het financiële en budgettaire beleid, die belast zijn met de opmaak en consolidatie van de algemene rekeningen, gecoördineerd worden.  In casu is dit de afdeling Financiële Diensten en Rapportering van het departement Financiën en  Begroting (FDR).

De coördinatierol van de afdeling FDR bestaat uit het ter beschikking stellen van een draaiboek alsmede van een modelbestek voor het aanstellen van een bedrijfsrevisor dat eventueel op maat van de entiteit kan aangepast worden.  Deze documenten kunnen aangevraagd worden via het mailadres: rechtspersonen@fb.vlaanderen.be, of kan je raadplegen via deze link: Modelbestek aanstelling revisor.