Rapporteringwissen

1 Afsprakennota Single Audit

Bijgevoegd de Afspraken nota met betrekking tot Single Audit

Erratum: url Repertorium = https://repertorium.vlaanderen.be/

 

0.2 Digitaal ondertekenen

Werkwijze voor digitale ondertekening van een pdf-document

0.3 Seminarie - 18 november 2020

De presentatie gegeven op 18 november 2020 kan u hier raadplegen.

0.4 URL voor overmaking rapportering

Instellingen die niet via het VO-model (EMOE) hun jaarrekening opstellen (cfr. Toepassingsgebied VCO/light), leggen hun jaarrekening neer via URL voor overmaking van uw rapportering; voor toegang neem je contact op met rechtspersonen@vlaanderen.be.

Technische minimum vereisten:

  • Internet Explorer 11 of hoger, Google Chrome, Edge Chromium (geen Edge!), …
  • Eid middleware versie 4.1.13  (https://eid.belgium.be/nl)
  • https://team-eid.fenb.be toevoegen aan vertrouwde websites.
  • Eid moet in de kaartlezer zitten vooraleer de URL aangeklikt wordt, anders krijgt men een foutmelding.
1. Rapportering: toepassing EMOE

Alle rechtspersonen van sector S13.12 onderhevig aan de rapporteringsverplichtingen van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO), rapporteren hun uitvoering van de begroting, jaarrekening en building blocks via de rapporteringstoepassing EMOE; voor toegang neem je contact op met je lokale applicatiebeheerder en rechtspersonen@vlaanderen.be.

 

2. Building Blocks - Toelichting

De rapportering mbt Building Blocks is geïntegreerd in uw jaarrapportering en bijhorende web-toepassing (zie hierboven).

Voor raadpleging van de sectorcode van alle economische eenheden kan u hier terecht;

Voor de INR lijst van de publieke eenheden:

Lijst Publieke eenheden INRhttp://inr-icn.fgov.be/nl/publicatie/nationale-en-regionale-rekeningen

3. Rapportering PPS-projecten

Rapport aan te vullen ingeval van geherkwalificeerde PPS-projecten

4. Semestriële Rapportering

In het kader van de parlementaire werkgroep leesbaarheid begroting is de overweging meegenomen om de semestriële rapportering zoals die nu in het rekendecreet staat af te schaffen;  Vlaams Parlement en Rekenhof zijn akkoord om hiervoor proef te draaien, zonder correcte juridische basis.  In dat proefdraaien zit, naast de aansluiting van de jaarrekening met de building blocks, ook het afschaffen van de semestriële rapportering in de huidige vorm.

Maw een semestriële rapportering vragen we voorlopig niet meer op; Andere verplichtingen/regelgevingen vervallen hierdoor niet (bv ikv vennootschapswetgeving).

5. COFOG-codes toelichting

De rapportering mbt COFOG is geïntegreerd in uw jaarrapportering.

Voor raadpleging van de juist COFOG-code kan u terecht op bijgevoegd document.

COFOG1998_NL
pdf 2.55 MB