Voorzieningen en uitgestelde belastigen (rubriek 16)

Waardering

Voorzieningen moeten voorzichtig, oprecht en ter goeder trouw gewaardeerd worden (Art. 51 KB 30 januari 2001). Voorzieningen kunnen worden aangelegd om naar aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken, die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, maar waarvan het bedrag niet vaststaat (art. 14 KB Boekhoudplan).

Toepassingsgebieden: