Vaste activa: algemeen

Waardering

Behoudens specifieke bepalingen, wordt elk vast actiefbestanddeel opgenomen in de boekhouding tegen zijn aanschaffingswaarde. In de balans wordt het vast actief opgenomen onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Elk actiefbestanddeel wordt afzonderlijk gewaardeerd. De actiefbestanddelen met volkomen identieke technische of juridische kenmerken mogen evenwel het voorwerp uitmaken van globale waardeverminderingen of herwaarderingen.

Afschrijvingen

Vaste activa worden linear afgeschreven.

Toepassingsgebieden: