Realiseerbare financiële beleggingen en liquide middelen (rubriek 5)

Waardering

Beleggingen en effecten worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Tegoeden bij financiële instellingen, zoals o.a. zichtrekeningen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toepassingsgebieden: