Overlopende rekeningen van het actief (rubriek 49)

Waardering

De waardering van de overlopende rekeningen gebeurt tegen nominale waarde.

Toepassingsgebieden: