Materiële Vaste Activa (rubriek 22-27)

Waardering

Materiële vaste activa worden geboekt tegen aanschaffingswaarde.

Indien het gaat om materiële vaste activa in aanbouw wordt het desbetreffende vaste actief in aanbouw overgeboekt naar de correcte balanspost, wanneer alle werken zijn uitgevoerd.

Per rubriek moeten volgende opmerkingen gemaakt worden:

  • Gebouwen (rubriek 221): Herstellingen en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen mogen enkel geactiveerd worden indien deze de waarde van het goed verhogen.
 • Werken van burgerlijke bouwkunde (rubrieken 224/8): Zowel de initiële aanleg als de inrichtings- en geschiktmakingswerken moeten geactiveerd worden. Herstellingen en onderhoudswerkzaamheden mogen enkel geactiveerd worden indien die de waarde van het goed verhogen.
 • Informatica en telematica materieel (rubriek 243):
  • De aankoop van hardware waarbij software en opleiding personeel inbegrepen is: indien mogelijk wordt de software apart geboekt als Immaterieel Vast Actief (rubriek 214) en wordt de opleiding in kosten genomen. Indien enkel de totale kostprijs gekend is, mag het hele pakket geactiveerd worden bij het materiële vaste actief.
 • Het gebruiksklaar maken van een server wordt samen met de server (hardware) geactiveerd. Dit wordt als een activum in aanbouw beschouwd tot alle nodige werken om de server in gebruik te kunnen nemen, zijn uitgevoerd.
  • Wat de materiële vaste activa betreft die verkregen zijn tegen betaling van een lijfrente (rubriek 25), wordt onder de aanschaffingswaarde verstaan: het kapitaal dat op het ogenblik van de aanschaffing nodig is om de rente te betalen (bepaald op basis van de aangepaste conversietabel), verhoogd met het bedrag dat bij aanschaffing werd betaald en de bijhorende kosten (art. 40 KB 30 januari 2001). Langs de passiefzijde van de balans moet een voorziening aangelegd worden voor het te betalen kapitaal.
 • Auto’s in leasing (rubriek 2540): worden geactiveerd in geval van financiële leasing. In geval van operationele leasing worden de kosten rechtstreeks in resultaat genomen en is er geen activering.
  • Financiële leasing is een financieringstechniek waarbij duurzame goederen op langere termijn ter beschikking gesteld worden. De leasingnemer kan over het duurzame goed beschikking zonder zelf de financiële middelen hiervoor ter beschikking te stellen.
  • Bij operationele leasing worden naast de financiering van het duurzame goed ook andere diensten geleverd door de leasinggever. Het voorbeeld bij uitstek van de operationele leasing is de autoleasing. De leasingmaatschappij (leasinggever) biedt naast de financiering ook het onderhoud, de verzekering, e.a. van de auto aan.

Afschrijvingen Vlaamse Gemeenschap

De materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden lineair afgeschreven tegen volgende afschrijvingspercentages:

Rubriek

Levensduur in jaren

Standaard restwaarde

Jaarlijks afschrijvings-percentage

221 Gebouwen 50 24,00% 1,52%
224 Autosnelwegen, wegen en fietspaden nvt nvt nvt
225 Vliegvelden nvt nvt nvt
2260 Kanalen, (on)bevaarbare stromen en rivieren nvt nvt nvt
2266 Stuwdammen nvt nvt nvt
2267 Waterzuiveringstations nvt nvt nvt
2268 Zeewering, vaargeulen en dijken nvt nvt nvt
227 Havens nvt nvt nvt
228 Openbaar vervoer nvt nvt nvt
2290 Pijpleidingen 50 0,00% 2,00%
2297 Teletransmissie en transmissienetwerken nvt nvt nvt
230 Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie 10 10,00% 9,00%
240 Rollend materieel 5 0,00% 20,00%
241 Varend materieel 20 20,00% 4,00%
242 Vliegend materieel 5 0,00% 20,00%
243 Informatica en telematica materieel 4 0,00% 25,00%
244 Kantoormeubilair 10 10,00% 9,00%
245 Werken van bibliotheken nvt nvt nvt
246 Kunstvoorwerpen en -werken nvt nvt nvt
247 Dieren en planten nvt nvt nvt
2500 Terreinen en gebouwen in leasing 50 24,00% 1,52%
2540 Auto’s in leasing (financiële leasing) 5 0,00% 20,00%
270 Vaste activa in aanbouw – Gebouwen nvt nvt nvt

Opmerkingen:

  • Vaste activa in aanbouw worden niet afgeschreven.
  • Bij bebouwde terreinen (rubriek 222) worden de afschrijvingen enkel op gebouwen geboekt. Er dient bijgevolg een schatting van de waarde van het terrein te gebeuren zodat deze buiten de berekeningsbasis voor de afschrijvingen kan worden gehouden.
  • Voor vaste activa in leasing (rubriek 25), kan de afschrijvingsduur verschillen van de terugbetalingduur verbonden aan het leasingcontract. De afschrijvingsduur is vastgelegd (zie tabel). De terugbetalingstermijn daarentegen wordt contractueel bepaald door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de leasinggever.Indien er bij de leasingtransactie een optie verbonden is, dan wordt deze bij de lichting ervan geactiveerd en afgeschreven over de resterende levensduur van het activum.
 • Specifiek transportmateriaal (rubriek 246) (bussen, trams, treinen, …) wordt afgeschreven overeenkomstig de in die sector gebruikelijke afschrijvings-percentages. Men moet hierbij rekening houden met de intensiteit van het gebruik van deze materialen.

Vlaamse rechtspersonen

Voor de Vlaamse rechtspersonen gelden volgende afschrijvingspercentages:

 

Rubriek

Jaarlijks afschrijvings-percentage

221 Gebouwen 3%
230 Machines en installaties 6,6% – 10%
232 Uitrusting 20% – 25%
240-242 (Rollend) materiel 20%
243 Computerhardware 33%
244 Meubilair 6,6% – 10%
244 Computermeubilair 20% – 33%
260 Initiële vaste inrichting van (gehuurde) gebouwen 5%
270-274 Vaste activa in aanbouw nvt

 

Herwaarderingsmeerwaarden en waardeverminderingen

  • Vaste activa in aanbouw worden niet geherwaardeerd.
  • Terreinen en gebouwen (rubriek 22) worden jaarlijks geherwaardeerd tegen marktwaarde.
  • De andere installaties met onroerend karakter en de werken van burgerlijke bouwkunde (rubriek 224/228)worden jaarlijks geherwaardeerd tegen hun vervangingswaarde.
 • Werken van bibliotheken (rubriek 245), kunstwerken en kunstvoorwerpen (rubriek 246), monumenten, zeldzame voorwerpen of verzamelobjecten (rubriek 246) , buiten gebruik gestelde roerende goederen (rubriek xxx) alsook dieren (rubriek 247), worden, voor zover er een markt voor bestaat, jaarlijks geherwaardeerd tegen hun marktwaarde.

Omwille van de veelvuldige boekingen en de complexiteit van de waarderingsregels m.b.t. herwaardering, opgelegd door het KB Boekhoudplan, zal in een eerste fase de toepassing ervan extra-comptabel gebeuren.

Toepassingsgebieden: