Immateriële Vaste Activa (rubriek 21)

Waardering

Immateriële vaste activa worden geactiveerd tegen aanschaffingswaarde.

Opmerkingen:

  • Concessies, octrooien, licenties en andere soortgelijke rechten (rubriek 211): aangekocht van derden worden deze geactiveerd. Indien intern ontwikkeld, worden de kosten ten laste van de resultatenrekening gelegd.
  • Software (rubriek 214): De kosten worden beschouwd als een activum in aanbouw zolang de software niet volledig in gebruik genomen is.

 

Afschrijvingen Vlaamse Gemeenschap

De immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden lineair afgeschreven tegen volgende afschrijvingspercentages:

 

Rubriek

Levensduur in jaren

Standaard restwaarde

Jaarlijks afschrijvings-percentage

211 Concessies, octrooien, licenties en soortgelijke rechten 4 0,00% 25,00%
214 Software 4 0,00% 25,00%
215 Databanken 4 0,00% 25,00%
219 Overige immateriële vaste activa 4 0,00% 25,00%

Afschrijvingen Vlaamse rechtspersonen

De immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden lineair afgeschreven tegen volgende afschrijvingspercentages:

Rubriek

Levensduur in jaren

Jaarlijks afschrijvings-percentage

211 Concessies, octrooien, licenties en soortgelijke rechten 5 20,00%
214 Software 3 33,00%
215 Databanken 4 25,00%
219 Overige immateriële vaste activa 4 25,00%

 

Herwaarderingsmeerwaarden en waardeverminderingen

Immateriële vaste activa worden jaarlijks geherwaardeerd op basis van de geactualiseerde waarde van hun toekomstige economische baten (art.8 §1 KB Boekhoudplan).

Omwille van de veelvuldige boekingen en de complexiteit van de waarderingsregels m.b.t. herwaardering, opgelegd door het KB Boekhoudplan, zal in een eerste fase de toepassing ervan extra-comptabel gebeuren.

 

Toepassingsgebieden: