MAR – Resultatenrekening

  MAR MAR omschrijving
  6 Kosten
  60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
  600 Aankopen van grondstoffen
  601 Aankopen van hulpstoffen
  602 Aankopen van diensten, werken en studies
  603 Algemene onderaannemingen
  604 Aankopen van handelsgoederen
  605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop
  608000 Ontvangen kortingen, ristorno’s en rabatten (-) (5)
  609 Voorraadwijzigingen
  6090 van grondstoffen
  6091 van hulpstoffen
  6094 van handelsgoederen
  6095 van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop
  61 Diensten en diverse goederen
  617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming
  618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten, die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst
  62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
  620 Rechtstreekse sociale voordelen en bezoldigingen
  6200 Bestuurders of zaakvoerders
  6201 Directiepersoneel
  6202 Bedienden
  6203 Arbeiders
  6204 Andere personeelsleden
  621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
  622 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
  623 Andere personeelskosten
  624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen
  6240 Bestuurders of zaakvoerders
  6241 Personeel
  63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s
  630 Afschrijvingen en waarderverminderingen op vaste activa (toevoeging)
  631 Waardeverminderingen op voorraden
  6310 Toevoeging
  6311 Terugneming (-)
  632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering
  6320 Toevoeging
  6321 Terugneming (-)
  633 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar
  6330 Toevoeging
  6331 Terugneming (-)
  634 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar
  6340 Toevoeging
  6341 Terugneming (-)
  635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
  6350 Toevoeging
  6351 Besteding en terugneming (-)
  636 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken
  6360 Toevoeging
  6361 Besteding en terugneming (-)
  637 Voorzieningen voor milieuverplichtingen
  6370 Toevoeging
  6371 Besteding en terugneming (-)
  638 Voorzieningen voor andere risico’s en kosten
  6380 Toevoeging
  6381 Besteding en terugneming (-)
  64 Andere bedrijfskosten
  640 Bedrijfsbelastingen
  641 Minwaarden op de courante realisatie van vaste activa
  642 Minderwaarden op de realisatie van handelsvorderingen
  643 tot 648 Diverse bedrijfskosten
  649 Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)
  65 Financiële kosten
  650 Kosten van schulden
  6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden
  6501 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen
  6502 Geactiveerde intercalaire intresten (-)
  651 Waardeverminderingen op vlottende activa (6)
  6510 Toevoeging
  6511 Terugneming (-)
  652 Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa
  653 Discontokost op vorderingen
  654 Wisselresultaten (7)
  655 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta (7)
  656 Voorzieningen met financieel karakter (+)
  6560 Toevoeging
  6561 Besteding en terugneming (-)
  657 tot 658 Diverse financiële kosten
  659 Als herstructureringskosten geactiveerde financiële kosten (-)
  66 Niet-recurrente bedrijfs- of financiële kosten
  660 Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen (toevoeging)
  6600 op oprichtingskosten
  6601 op immateriële vaste activa
  6602 op materiële vaste activa
  661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa (toevoeging)
  662 Voorzieningen voor niet-recurrente risico’s en kosten
  6620 Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten
  62200 Toevoeging
  62201 Besteding (-)
  6621 Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten
  62210 Toevoeging
  62211 Besteding (-)
  663 Minderwaarden op realisatie van vaste activa
  664 tot 667 Andere niet-recurrente bedrijfskosten
  668 Andere niet-recurrente financiële kosten
  6690 Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)
  6691 Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten (-)
  67 Belastingen op het resultaat
  670 Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar
  6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen
  6701 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen (-)
  6702 Geraamde belastingen
  671 Belgische belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
  6710 Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen
  6711 Geraamde belastingsupplementen
  6712 Gevormde fiscale voorzieningen
  672 Buitenlandse belastingen op het resultaat van het boekjaar
  673 Buitenlandse belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
  68 Overboeking naar de uitgestelde belastingen en naar de belastingvrije reserves
  680 Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-)
  689 Overboeking naar de belastingsvrije reserves (-)
  69 Resultaatverwerking
  690 Overgedragen verlies van het vorige boekjaar
  691 Toevoeging aan het kapitaal en aan de uitgiftepremie
  692 Toevoeging aan de reserves
  6920 Toevoeging aan de wettelijke reserves
  6921 Toevoeging aan de overige reserves
  693 Over te dragen winst
  694 Vergoeding van het kapitaal
  695 Bestuurders of zaakvoerders
  696 Werknemers
  697 Andere rechthebbenden
  MAR MAR omschrijving
  7 Opbrengsten
  70 Omzet
  700 tot 707 Verkopenen dienstprestaties
  708 Toegekende kortingen, ristorno’s en rabatten (-) (8)
  71 Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering
  712 in de voorraad goederen in bewerking
  713 in de voorraad gereed product
  715 in de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop
  717 in de bestellingen in uitvoering
  7170 Aanschaffingswaarde
  7171 Toegerekende winst
  72 Geproduceerde vaste activa
  74 Andere bedrijfsopbrengsten
  740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen
  741 Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vast activa
  742 Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen
  743 tot 749 Diverse opbrengsten
  75 Financiële opbrengsten
  750 Opbrengsten uit financiële vaste activa
  751 Opbrengsten uit vlottende activa
  752 Meerwaarde op de realisatie van vlottende activa (6)
  753 Kapitaal – en interestsubsidies
  754 Wisselresultaten (7)
  755 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta (7)
  756 tot 759 Diverse financiële opbrengsten
  76 Niet-recurrente bedrijfs- of financiële opbrengsten
  760 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen
  7600 op immateriële vaste activa
  7601 op materiële vaste activa
  761 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
  762 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente risico’s en kosten
  7620 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico’s en kosten
  7621 Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico’s en kosten
  763 Meerwaarden op de realisatie van vaste activa
  7630 Meerwaarde op de realisatie van immateriële en materiële vaste activa
  7631 Meerwaarde op de realisatie van financiële vaste activa
  764 tot 768 Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
  769 Andere niet-recurrente financiële opbrengsten
  77 Regularisering van belastingen en terugneming van fiscale voorzieningen
  771 Belgische belastingen op het resultaat
  7710 Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen
  7711 Regularisering van geraamde belastingen
  7712 Terugneming van fiscale voorzieningen
  773 Buitenlandse belastingen op het resultaat
  78 Onttrekking aan de belastingvrije reserves en de uitgestelde belastingen
  780 Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
  789 Onttrekkingen aan de belastingvrije reserves
  79 Resultaatverwerking
  790 Overgedragen winst van het vorige boekjaar
  791 Onttrekking aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
  792 Onttrekking aan de reserves
  793 Over te dragen verlies
  794 Tussenkomst van vennoten (of van de eigenaar) in het verlies

  Voetnoten

  (5) De kortingen, ristorno’s en rabatten op aankopen mogen ook worden geboekt op subrekeningen van de aankooprekeningen; de kortingen, ristorno’s en rabatten verkregen op welbepaalde aankopen mogen evenwel rechtsreeks op de betrokken aankooprekeningen worden geboekt.
  (6) Andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen,…
  (7) Behalve wanneer de wisselresultaten uit omrekening van vreemde valuta op specifieke wijze verband houden met andere posten uit de resultatenrekening en op grond daarvan er worden aan toegerekend
  (8) De kortingen, ristorno’s en rabatten op aankopen mogen ook worden geboekt op subrekeningen van de verkooprekeningen; de kortingen, ristorno’s en rabatten verkregen op welbepaalde verkopen mogen evenwel rechtsreeks op de betrokken verkooprekeningen worden geboekt.