4.1 Voorzieningen

  I. ESR-matige en bedrijfseconomische verwerking

  Sommige voorzieningen kunnen leiden tot een ESR-matige aanrekening.

  De voorzieningen voor risico’s en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op de balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat. Voorzieningen moeten, onder meer, gevormd worden met het oog op:

  • de verplichtingen die op entiteit rusten inzake rust- en overlevingspensioenen, werkloosheid met bedrijfstoeslag en andere gelijkaardige pensioenen of renten;
  • de kosten van grote herstellings- of onderhoudswerken;
  • de verlies- of kostenrisico’s die voor de entiteit voortvloeien uit persoonlijke of zakelijke zekerheden, verstrekt tot waarborg van schulden of verbintenissen van derden, uit verbintenissen tot aan- of verkoop van vaste activa, uit de uitvoering van gedane of ontvangen bestellingen, uit termijnposities of overeenkomsten in deviezen, termijnposities of overeenkomsten op goederen, uit technische waarborgen verbonden aan reeds door de entiteit verrichte verkopen of diensten, uit hangende geschillen;
  • de kosten van een milieuverplichting.

  Onder voorzieningen worden dus niet verstaan provisies welke per einde van het boekjaar worden aangelegd voor het uit betalen van vakantiegeld (zie supra) en voor het aanleggen van waardeverminderingen voor dubieuze debiteuren (zie infra).

  Voor de voorzieningen wordt in het rekeningstelsel minstens een afzonderlijke rekening voorzien op zowel het passief (rubriek 160-165) als op de resultatenrekening (Rubriek 635-638 /662 (Voorzieningen voor niet-recurrente risico’s en kosten) – 762 (Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente risico’s en kosten)).

  II.    Uitzondering: voorziening dubieuze debiteuren inzake niet-financiële vorderingen

  Dit onderdeel werd besproken bij de aanrekeningsregels van schulden/vorderingen (zie supra).